Bedriftskulturen skal understøtte forretningsstrategien. En hensiktsmessig bedriftskultur skal bidra til at tid spares, ergrelser og irritasjon reduseres, fokus brukes på rett oppgaver, og organisasjonen arbeider mer effektivt. Bedriftens avdelinger arbeider godt sammen.

Avlære gammel og innlære ny bedriftskultur

Det interessante og uheldige er når den gamle kulturen overlever seg selv og ikke lenger er hensiktsmessig. Med dette menes at en annerledes kultur støtter forretningsstrategien mer hensiktsmessig og burde innarbeides. I så fall kan det raskest gjøres ved at ledelsen tar styringen på en prosess for å avlære gammel kultur og innarbeid ny kultur. Systematisk tilnærming for å bygge ny kultur er nødvendig. HumanEffect har god kompetanse og tilgang på metoder for å analysere eksisterende kultur og bygge optimal kultur.

Bedriftskulturen legger føringer på atferden

Bedriftskulturen legger føringer på hva som skal kjennetegne vårt samkvem internt og overfor kunder og samarbeidspartnere. Bedriftskulturen legger føringer på hva som er hensiktsmessig ledelse, samarbeid, kommunikasjon, etterlevelse av beslutninger, holdninger og innstillinger.

Kultur fokuserer gjerne oppmerksomheten og angir hvilken informasjon som er viktig og sentral, og hvilken som kan utelukkes. Kulturen angir hva som er "passende" atferd når personen skal foreta et valg på vegne av organisasjonen. Vage regler og uklare mål gir rom for å anvende personlig skjønn som kan være sterkt preget av kulturelle forhold.

Ved å identifisere bedriftskulturens underliggende verdier, normer og grunnleggende antakelser, kan vi forutsi noe om atferd og omgangstone

Enhver bedrift har en bedriftskultur

Bedriftskulturen utvikles av en gruppe etter hvert som den lærer å mestre utfordringer bedriften står overfor. Forutsetning for at bedriftskulturen etableres er at mestringene oppfattes som å fungere tilstrekkelig bra til at det oppfattes som sannheter. Disse "sannhetene" læres deretter bort til nye medlemmer som den "riktige" måten å oppfatte på, tenke på og føle på i forhold til de nevnte utfordringene.

Å analysere bedriftskultur krever god innsikt

HumanEffect anvender et utmerket verktøy for å hjelpe til med å identifisere kulturen i en organisasjon. Analyseverktøyet bygger på Dr. Geert Hofstedes arbeid og rettighetene ivaretas av en av våre samarbeidspartnere. Analyseverktøyet er en av de ytterst få verktøy på dette område. HumanEffect AS bruker dette verktøyet som viktig element i et utviklingsprogram for bedriften med hensikt å bygge en hensiktsmessig, optimal kultur.

Å bygge kultur er en langsiktig prosess

Bevisst endring av kulturen krever innsikt i den eksisterende kulturen. Helt vesentlig er det å ha klare, omforente oppfatninger på hvordan optimal kultur bør være for å understøtte forretningsstrategien. Engasjement og forpliktelse fra ledergruppen er nødvendig. Endring av kulturen er et lederansvar. HumanEffect har lederutviklingsprogrammer som har som mål å bygge hensiktsmessig bedriftskultur.

Se Strategiutvikling og Strategiimplemntering