FORSIDEN

INVOLVERING SKAPER FORSTÅELSE OG ENERGI

Vår kompetanse og våre oppdrag

Strategiutvikling, atferdsendring, lederutvikling, komplekse salg, bedriftskultur – det som må til for å møte morgendagen.

«Et lederskap og en kultur som får fram det beste hos mine medarbeidere. Slik skaper jeg resultater»                                                                                                               – Anonym leder

Strategiutvikling og levendegjøring av den

Oppdragene omfatter scenariobaserte strategiprosesser, og strategiutvikling basert på den gode strategiske dialogen. En god implementering av strategien forutsetter en involverende strategiutvikling i forkant. Mulighetene for etterlevelse av de strategiske satsninger vil øke.

Ledelse

Vi skreddersyr og gjennomfører ditt lederutviklingsprogram. Modulene vil omfatte det som skal til for å skape de resultatene du vil oppnå. Målsettingen er å utvide lederens atferdsrepertoar, og skape energi og endring som er målbar. Ledelse er å skape resultater gjennom sine medarbeidere.

Vi inkluderer gjerne også begeistringsledelse og selvledelse/superledelse.

Ledelse blir bedre med effektiv kommunikasjon.   HumanEffect hjelper deg med å etablere og etterleve en bedriftskultur som støtter din forretningsdrift. Dine selgere trener vi i komplekse salg. Våre kunder foretrekker at vi tar dybdeintervjuene i rekruttering .

Vårt lederutviklingsprogram og tankene bak

La oss slå fast: Lederens oppgave er å skape lønnsom drift.  Å være sjef innebærer å utføre ledelse, administrere saker og påvirke kulturen. I tillegg har de fleste sjefer et fagfelt de jobber innenfor, f.eks. jus, et forskningsfelt, distribusjon, lagerhold eller markedsføring/salg. Noen ganger tar faget for stor del av jobben og utøvelse av lederskapet lider.

HumanEffect har gjennom en årrekke konseptualisert ledelse i hensiktsmessige moduler som vi tilpasser til virksomhetene vi gjør oppdrag for.

Effekten av god ledelse er en inspirerende arbeidshverdag og bedre lønnsomhet.

Se også: begeistringsledelseselvledelse/superledelselederutvikling

Faren ved vaneledelse

Fremgangsmåter, væremåter og atferd som vi har hatt suksess med i tidligere år, innarbeides som våre vaner. Nesten umerkelig. Maslow sa en gang ”if the only tool you have is a hammer, every problem looks like a nail”. Vi blir ensidig i tankegangen. Over tid blir vi mer og mer ubevisst vår inkompetanse – dersom vi ikke styrker vår selvinnsikt. Vi vet ikke lenger hva vi ikke vet. Og da virker problemer og oppgaver enkle å løse. Hvis oppgaven ligner på noe vi har vært borti tidligere, gjør vi bare det samme som vi den gang gjorde. Det kan fort bli feil. I stedet bør vi utvide vårt ledelsesrepertoar. Jo flere tilnærminger og atferder vi kan velge blant, jo mer hensiktsmessig kan vi tilnærme oss medarbeideren eller oppgaven.

Utvide lederens atferdsrepertoar

God ledelse kjennetegnes altså av hva lederen gjør – ikke av hva han oppnår. Nå er det heldigvis  sammenhenger mellom hva lederen gjør og hva han/hun oppnår. Påvirkningsledelse, eller relasjonsledelse om du vil,  i betydningen myndiggjøring av egne medarbeidere (forstå meningen med jobben, selv-bestemmelse, positiv opplevelse av egen kompetanse og innflytelse på egen jobb), har størst betydning på det økonomiske resultatet.

Påvirkningslederen utviser omtanke og støtte, motiverer for vekst, utvikling og for å ta beslutninger innenfor et definert ansvarsområde. HumanEffect trener ledere i opptre som gode på påvirkningsledelse.

Endringsorientering av egen avdeling og virksomhet

Forutsetningen for å bedrive god påvirkningsledelse er at ansvar og myndighet er tydelig oppfattet. I et samfunn som endrer seg, kan ansvarsområdet fort bli uklart. Hvem har ansvaret for… Les mer her

Ledelse handler om å skape lønnsomhet.

Ledelse handler om å skape lønnsomhet. Påvirknings-ledelse i sin alminnelighet handler om å få medarbeideren til å lykkes. Det er vi enige om. Men hva skal til for å få lederen til å lykkes med nettopp det? Basert på forskning og egen erfaring er det nødvendig at lederutviklingsprogrammet innfrir 6 kriterier. HumanEffects internt tilpassede programmer innfrir disse kriteriene.
Kriterium 1: Kjenn din innvirkning som leder og menneske på andre,
Kriterium 2: Vit under hvilke betingelser din medarbeider jobber best, 
Kriterium 3: Vit hvordan virksomheten du arbeider i, setter begrensninger for utøvelse av ditt lederskap.
Kriterium 4: Ta konsekvenser i ditt lederskap av de strategiske føringene,
Kriterium 5: Utviklingsprogrammet skal inneholde måling av egen endret atferd og den umiddelbare effekten på omgivelsene 
Kriterium 6): Atferdsrepertoaret kan kun utvides gjennom anstrengelse og nok trening.

Ledertreningsprogramet kan  gjennomføres med  tilpassede moduler over 6 – 24 måneder. I mellomperiodene veileder vi deltakerne ansikt til ansikt og over telefon slik at lederen lykkes i arbeidshverdagen.

Å lede innebærer å variere sin lederstil avhengig av personen som skal ledes, situasjonen og virksomhetens behov. Programmet har fokus på ledelse framfor administrasjon. Programmet tar utgangspunkt i de strategiske føringer virksomheten står overfor og de endringene som skal skapes. Mer om å ledertreningen her1 og her2

Strategisk innovasjon

Tre betingelser for god strategisk innovasjon

Tre betingelser skal innfris for å lykkes med strategisk innovasjon. For mange norske virksomheter har ikke lagt forholdene til rette for å skape noe nytt og nyttig. Strategisk innovasjon er 10% kreativitet og 90% slit. Myten om ”eureka!” er for lengst knust. Strategisk innovasjon skal bidra til virksomhetens utvikling og styrking av markedsposisjonen. Likevel er det påfallende å oppdage at svært få personer i virksomheter forstår markedsposisjonen virksomheten streber med å innta, herunder også hva virksomheten skal fremstå som unik på. Et omforent målbilde skaper retning på strategisk innovasjon. Det er den første betingelsen. Mange nok må være omforent om hva strategisk innovasjon skal skape.

 Å konkretisere den fremtidige markedsposisjonen, er en innovasjonsprosess

Å skape et omforent bilde blir i seg selv en innovasjonsprosess. Strategisk innovasjon innebærer å utvikle nye løsninger som skal innfri fremtidige målgruppers behov – enten disse er kunder eller interne brukere av en ny forretningsløsning. Men vi får sjelden en beskrivelse av fremtidige behov ved å…Les mer her

Avgjørende for resultatforbedringen er endret organisatorisk atferd.

Vi hjelper framtidens ledere og medarbeidere til å beherske endrede situasjonsbetingelser og til selv å bruke egen atferd til å påvirke utfallene i situasjonen. Virksomheten kan ha tilrettelagt rammer for endret atferd, men de mangler en effektiv prosess som bryter vanemønstre og som skaper en organisasjonsatferd som gjør en forskjell på resultatene.

De har ofte investert i ny teknologi, bedre systemer, omgjorte prosedyrer og rutiner. De har gjerne omorganisert funksjoner og arbeidsoppgaver og endret bruke av ressursene. Mange har investert i økt kompetanse gjennom rekruttering eller opplæring og utvidet kunnskap. Hos noen har lederne omprioritert til mer fokus på utvikling av medarbeiderne. Våre kunder forstår at atferdsendring er nødvendig for å oppnå resultatforbedringer. Effekten av ny teknologi, nye oppgaver og arbeidsprosesser, endret samhandling og nye mål, skapes først når handlinger, oppførsel og væremåter hos medarbeidere og ledere tar ut potensialet i situasjonene som påvirker resultatet.

Når vi jobber med våre kunder, er det sjelden vi møter folk som ikke allerede «gjør sitt beste». De er ofte engasjert og opptatt av måloppnåelsen, men de vet ikke hva de selv kan gjøre annerledes. Mange blir villedet inn i «økt aktivitet», for det oppleves i hvert fall som «noe mer» enn tidligere. De færreste klarer å innfri potensialene for resultatforbedring ved bare å øke aktiviteten. Så ineffektive var de ikke i utgangspunktet. Les mer her.

Treningsprogram i komplekse salg i din virksomhet

Hovedfokus legges på din evne til å påvirke kjøpsvilje.

Komplekse salg for konsulenter og salgsledere er tilpasset deg som har klare salgsmål og resultatansvar. Du har kontaktflaten, kjenner dine tjenester, men du ønsker deg raskere gjennomslag på beslutningene eller helt enkelt større ordre!

Målet med programmet er å gi deg konkret trening i å påvirke kjøpsvilje gjennom teknikker og verktøy som hjelper deg til å planlegge ressursfokus, være pådriver til større salg og ha bedre kontroll over beslutningsprosessen hos kunden. I løpet av utviklingsprogrammet forventes det at du når ordre du ellers ikke ville ha oppnådd på «gammel-måten».

Innholdet baseres på funn fra forskning som har kartlagt hva de dyktigste selgerne gjør forskjellig fra andre, og hva-av-det-de-gjør forskjellig som faktisk påvirker beslutningstiden og ordrestørrelsen. Dette blir konkretisert i praktiske verktøy som du tilpasser din egen virksomhet og hverdag.

Tilnærmingen handler om å arbeide konkret med selgeratferd for å oppnå/påvirke mer kjøp gjennom kundeatferd som effekt. Verbal atferd som påvirker… Mer om komplekse salg her

Fotballboken: «Fiks fotballen»

 Vi har studert FIFA, UEFA og ECA, og vi har studert hva andre fotballnasjoner gjør og konkludert med at det ikke er lurt å kopiere disse ukritisk. Det som er riktig i Tyskland og Spania er ikke nødvendigvis rett for Norge. Vi er annerledeslandet – det må vi ta innover oss når vi skal utvikle norsk fotball.
I fotballboken  «Fiks fotballen» finner du svaret på hvordan norske fotballklubber og landslaget kan lykkes bedre. Vi har spurt de som har vært og er toneangivende i norsk fotball de siste 20 årene om innspill. Totalt nesten 50 personer.
Gjør ikke klubben din det bra nok? Den jobber
sannsynligvis feil.
Dette er boken for alle som er glad i fotball. Fortsatt interessert? Du finner mer om «Fiks fotballen»her

Fagboken «Sykt Bra – Resepten på friske sykehus»

Civitadebatt 5. juni

Morten Eriksen-Deinoff i paneldebatt med Gahr Støre, Høie og Bratten på fullstappet frokostmøte Civita 5. juni 2013. Hvorfor er det så store problemer med sykehusene i Norge? Er det mangel på penger, dårlige rammebetingelser, organiseringen eller ledelsen som er problemet? Hva skal til for at vi kan få enda bedre sykehus, som både pasienter og ansatte er mer fornøyd med?

Se film fra frokostmøtet med helseminister Jonas Gahr Støre (Ap), leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Bent Høie (H), administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, og Morten Eriksen-Deinoffsom er seniorkonsulent i HumanEffect AS og forfatter av boken SYKT BRA – Resepten på friske sykehus sammen med Jon Morten Melhus. Se videoopptak: Klikk her.

Les mer om hvordan engasjerte medarbeidere og inspirerende ledere har snudd utviklingen i noen sykehus. Sykt-Mockup-3 (1) Denne boken gir deg svaret på hvordan sykehus, klinikker og avdelinger lykkes med å skape gode kvalitets- og samarbeidskulturer med fornøyde pasienter, pårørende og medarbeidere. Det er ikke så mystisk som mange tror. Forfatterne Morten Eriksen-Deinoff og Jon Morten Melhus har de to siste årene analysert norsk sykehussektor for å se hva dyktige ledere for sykehus, klinikker og avdelinger gjør for å skape gode resultater. For å kjøpe boka eller for å lese  mer om boka klikk på fanen øverst på siden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *