Strategiutvikling Strategi

Strategiutvikling

Strategi handler om å ta bevisste valg. Vi gjør et strategisk valg når vi ved valget utelukker andre valgalternativer. Vi har valgt noe bort til fordel for vårt valg. Hva er så egentlig en god strategi? Hva kjennetegner godt strategiarbeid? Hva er strategiutvikling?

Ta kontakt for en hyggelig prat om hvordan vi kan bidra til en konstruktiv strategiprosess. ( Mob 95081390 eller morten@humaneffect.no)

Strategiutvikling skal utnytte mulighetene bedriften står overfor, både de interne og de eksterne

Tradisjonelt sett kan vi si at hensikten med strategiutvikling er å lage en forretningsstrategi som sikrer organisasjonens langsiktige overlevelse. En strategiutvikling skal sikre at organisasjonen utnytter de muligheter omgivelsene gir de neste årene. Samtidig skal en strategiutvikling bidra til at effekten av truslene i omgivelsene får minst mulig innvirkning på organisasjonens resultater. En god strategi utnytter dessuten bedriftens konkurransemessige fortrinn samtidig som den ikke gjør seg avhengig av svakhetene i bedriften. En utbredt oppfatning er at jo bedre strategi jo bedre vil bedriften lykkes.

Strategiutvikling innebærer å velge noe bort

Strategi handler om å ta bevisste valg. Vi gjør et strategisk valg når vi ved valget utelukker andre valgalternativer. Vi har valgt noe bort til fordel for vårt valg. 

Strategi basert på ulike og plausible framtidsbilder

Strategiske valg handler om å ta en eller annen form for risiko. Tradisjonelt har strategiutvikling hatt for vane å argumentere for strategiske valg basert på oppfatninger om den mest sannsynlige omverden og konkurransesituasjon framover. Dette «offisielle framtidsbilde» inntreffer sjelden eller aldri, og man forsvarer seg med at «forutsetningene for strategien vår ble endret». Robuste strategier er de strategiene som gir avkastning ved flere enn et tenkt framtidsbilde av omverden. Robuste strategier kan lages ved å ta hensyn til 3 til 4 plausible og like sannsynlige fremtidsbilder. Strategiutvikling fasilitert av HumanEffect tar utgangspunkt i flere fremtidsbilder utarbeidet av bedriften selv.

Strategiutviklingen er utforskende og grensesprengende

Strategiutvikliongen er både en analytisk og rasjonell prosess, og en kreativ, utforskende og grensesprengende prosess. HumanEffect bruker metoder og verktøy som får deltakerne til «å tenke utenfor boksen» for å finne mulige alternativer.

Strategien skal være kommuniserbar

En god strategi kjennetegnes ved at den er kommuniserbar og lett å forstå. Selv godt skrevne strategidokument kan dog være vanskelig å forstå fullt ut fordi den ikke gjenskaper framgangsmåte i strategiutviklingen steg for steg. Argumentasjonen og dokumentasjonen som var sentral i selve prosessen, er ofte ikke så tydelig i dokumentet. Argumenter som understøtter konklusjonen er i fokus. Altfor ofte presenteres konklusjonene og ikke debatten og motforestillingene. Hvilke alternative strategier og strategiske valg som ble vurdert og forkastet, kommer ikke fram.

Strategien fordrer et godt innsalg av både hensikt og forståelse

Det hjelper lite å si at » vår strategi er god» hvis den er forstått av et fåtall i organisasjonen og bare disse etterlever den. Det blir feil å si at organisasjonen har en god strategi hvis dette er tilfelle. En god strategi fordrer også en god «innsalgsprosess». Med innsalgsprosess menes her det arbeidet som må gjøres for at strategien blir forstått på en slik måte at den skaper energi og forståelse for hva den enkelte nå skal begynne, slutte og fortsette å gjøre. Godt strategiarbeid særpreges av en god arbeidsprosess og godt innsalgsarbeid.

Strategiutvikling handler om å se de store linjene

Innlysende?! Ja, kanskje. Men hvorfor brukes det gjerne for lite tid på å skape engasjement på alle nivåer i strategiarbeidet? Hvorfor betraktes strategiarbeidet som tungt og vanskelig, ofte demotiverende for de som deltar? Min påstand er at for mye tid og energi brukes på analyser og skrivebordsarbeid. 

Som oftest sitter tilstrekkelig viten og innsikt i en utvidet ledergruppe samlet til en positiv prosess. Strategiutviklingsprosessen til HumanEffect AS er motiverende for de som deltar, og skaper engasjement og forpliktelse for sentrale mennesker i bedriften. Vi sørger for at den har en balansert blanding av rasjonelle beslutninger og annerledes, kreative ideer.

Se scenariobasert_strategiprosess og bedriftskultur

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *